Trang chủ»Accessories

Accessories

Module Quang Công Nghiệp 1 Cổng GbE SFP SW4825I-542

Module Quang Công Nghiệp 1 Cổng GbE SFP SW4825I-542

Module thu phát quang SFP công nghiệp SW4825I-542 có độ tin cậy cao, cho các ứng dụng truyền dữ liệu quang với 1.25Gbps. Chúng hoạt động với nguồn điện +3.3V và hoạt động được ở chế độ đơn sợi hoặc đa sợi, hoạt động ở bước sóng 1310nm/ 1550nm / 850nm.

Module Quang Công Nghiệp 1 Cổng GbE SFP SWB3825I-442

Module Quang Công Nghiệp 1 Cổng GbE SFP SWB3825I-442

Module thu phát quang SFP công nghiệp SWB3825I-442 có độ tin cậy cao, cho các ứng dụng truyền dữ liệu quang với tốc độ 1.25Gbps. Chúng hoạt động với nguồn điện +3.3V và hoạt động được ở chế độ đơn sợi hoặc đa sợi, hoạt động ở bước sóng 1310nm/ 1550nm / 850nm. 

Module Quang Công Nghiệp 1 Cổng GbE SFP SWB4825I-442

Module Quang Công Nghiệp 1 Cổng GbE SFP SWB4825I-442

Module thu phát quang SFP công nghiệp SWB4825I-442 có độ tin cậy cao, cho các ứng dụng truyền dữ liệu quang với tốc độ 1.25Gbps. Chúng hoạt động với nguồn điện +3.3V và hoạt động được ở chế độ đơn sợi hoặc đa sợi, hoạt động ở bước sóng 1310nm/ 1550nm / 850nm. 

Module Quang Công Nghiệp 1 Cổng GbE SFP SWB5825I-542

Module Quang Công Nghiệp 1 Cổng GbE SFP SWB5825I-542

Module thu phát quang SFP công nghiệp SWB5825I-542 có độ tin cậy cao, cho các ứng dụng truyền dữ liệu quang với tốc độ 1.25Gbps. Chúng hoạt động với nguồn điện +3.3V và hoạt động được ở chế độ đơn sợi hoặc đa sợi, hoạt động ở bước sóng 1310nm/ 1550nm / 850nm.

Module Quang Công Nghiệp 1 Cổng GbE SFP SWB4825I-542

Module Quang Công Nghiệp 1 Cổng GbE SFP SWB4825I-542

Module thu phát quang SFP công nghiệp SWB4825I-542 có độ tin cậy cao, cho các ứng dụng truyền dữ liệu quang với tốc độ 1.25Gbps. Chúng hoạt động với nguồn điện +3.3V và hoạt động được ở chế độ đơn sợi hoặc đa sợi, hoạt động ở bước sóng 1310nm/ 1550nm / 850nm.

Module Quang Công Nghiệp 1 Cổng GbE SFP SWB4825I-642

Module Quang Công Nghiệp 1 Cổng GbE SFP SWB4825I-642

Module thu phát quang SFP công nghiệp SWB4825I-642 có độ tin cậy cao, cho các ứng dụng truyền dữ liệu quang với tốc độ 1.25Gbps. Chúng hoạt động với nguồn điện +3.3V và hoạt động được ở chế độ đơn sợi hoặc đa sợi, hoạt động ở bước sóng 1310nm/ 1550nm / 850nm.

Module Quang Công Nghiệp 1 Cổng GbE SFP SWB5825I-642

Module Quang Công Nghiệp 1 Cổng GbE SFP SWB5825I-642

Module thu phát quang SFP công nghiệp SWB5825I-642 có độ tin cậy cao, cho các ứng dụng truyền dữ liệu quang với tốc độ 1.25Gbps. Chúng hoạt động với nguồn điện +3.3V và hoạt động được ở chế độ đơn sợi hoặc đa sợi, hoạt động ở bước sóng 1310nm/ 1550nm / 850nm.